Liiniloa taotlemine

 

Liiniloa taotlemine (avalduse vorm)

Veotingimuste deklaratsiooni kavand

 

25.04 2018 juhatuse otsusega on kinnitatud  liiniloa taotluse läbivaatamise ja sõiduplaani kinnitamise taotluse läbivaatamise tasu:

Taotluse liik

Tasu (eur)

Märkused

 

Bussiveoks liiniluba

 

 

40

 

Selgitusse lisada märge mis maakonna liiniloa taotlus esitatakse

 

Sõiduplaani muutmine

 

 

26

 

Selgitusse lisada märge mis maakonna ja mis liini sõiduplaani muutmise taotlus esitatakse

 

NB! maakonnaliini liiniloa taotluse läbivaatamise ja sõiduplaani kinnitamise taotluse läbivaatamise tasu makstakse MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse arveldusarvele. Arve teenustasu maksmiseks saadetakse taotleja e-posti aadressile pärast avalduse esitamist!

 

Mida peab arvestama  kommertsliiniveo teenuse osutamisel

Alus: Ühistranspordiseadust 

·         Liiniluba ja kinnitatud sõiduplaan tõendavad vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu liiniloale märgitud liinil vedaja esitatud veotingimustel.

·         Liinivedu ja tasu eest korraldatav sõitjatevedu, mis on oma laadilt võrreldav liiniveoga on ÜTS §-s 40 nimetatud dokumentita keelatud.

·         Tasulisel sõitjateveol, välja arvatud kuni üheksa istekohaga sõiduautoga ühenduse tegevusloa alusel teostataval tasulisel sõitjateveol, kasutatava sõiduki parempoolsel välisküljel peab olema nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk. Liiniveol kasutataval ühissõidukil peab nähtaval kohal olema ka liini number ja nimetus.

·         Kommertsliiniveo hinna kehtestab vedaja.

·         Kommertsliiniveol võib vedaja anda sõidusoodustusi, kuid neid vedajale ei hüvitata.

·         Vedaja on kohustatud teenuse hinnatõusust teavitama bussiliiniveo puhul maakonnaliinil vähemalt ühes vastavas piirkonnas enamlevinud ajalehes, liini alg- ja lõpp-punktis ning ühissõidukis nähtaval kohal vähemalt kümme päeva enne hinnatõusu.

·         Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera. Nimetatud kategooriate sõitjate tasuta vedu vedajale ei hüvitata.

·         Liiniveo alustamisest ja sõiduplaani muutmisest teatamine kommertsliiniveol

o   Kui vedaja soovib sõiduplaani muuta, peab ta sellekohase taotluse esitama vähemalt 90 päeva enne kavandatava muudatuse jõustumist.

o   Maakonnaliiniveol on vedaja kohustatud veo alustamisest või muudatuse tegemisest sõiduplaanis teavitama kõiki asjaomaseid omavalitsusüksusi vähemalt kümme päeva ette.

·         Vedaja veokohustus liiniveol

o   Liiniloa veotingimuste muutmist võib taotleda pärast kahe aasta möödumist ajast, kui liiniluba välja anti või veotingimusi muudeti.

·         Vedaja, kellele on enne käesoleva seaduse jõustumist antud liiniluba, peab kuue kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates esitama ja avaldama veotingimused, millega ta seda liini teenindab.

 

·         Varem sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirjas olnud sõitja ja sõidukijuhi õigused ning kohustused on toodud eelnõusse või on reguleeritud võlaõigusseadusega.

 

·         Liinioa andja teeb ostuse liiniloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta teatavaks 30 päeva jooksul pärast kõigi Ühistranspordiseaduse nimetatud dokumentide esitamist. Kui liiniloa taotluse mentlemiseks on vaja koguda lisaandmeid, võib taotluse läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra.